Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Radovi stomatologa JUDZKS na kongresu u Beogradu

U periodu od 16. do 17.12.2016. godine u Beogradu, R. Srbija, održan je I kongres preventivne stomatologije, Nacionalni kongres s međunarodnim učešćem – “Savremeni principi prevencije oralnih bolesti”, na kojem je učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti dječje i preventivne stomatologije iz regiona. Predavači, njih sedamnaest, uključujući i doc.dr Ninu Marković sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održali su predavanja i iznijeli najnovija razmišljanja i trendove u preventivnoj stomatologiji.
Poseban akcenat je stavljen na ranu prevenciju karijesa i parodontalnih oboljenja još u vrijeme trudnoće, značaj provođenja preventivnih programa u najranijem djetinjstvu, biomedicinski pristup u stomatologiji, jer je bez dobrog oralnog zdravlja kao dijela opšteg zdravlja i kvalitet života upitan.

Predstavljeni su i svjetski trendovi u dijagnostici rizika za pojavu karijesa i trendovi u tretmanu početnih karijesnih lezija.
Na oralnim i poster prezentacijama predstavljenao su 43 rada.

JUDZKS je na ovom kongresu predstavljen sa 5 stručnih radova kroz oralne i poster prezentacije.

Oralnu prezentaciju pod nazivom “Genetička analiza fluktuacije hipodoncije i hiperdoncije kod djece školskog uzrasta u FBIH” (Mervana Spahić- Dizdarević, Belma Brkanić), prezentirala je dr.sci Mervana Spahić-Dizdarević, spec.dječije i preventivne stomatologije

Poster prezentacije predstavljene su i prezentirane sljedećim redoslijedom:

“Oralno zdravlje u trudnoći – smjernice za stomatološki tretman”

(Tanja Pejčinović-Janeček, Lejla Murtić, Lejla Šačić, Emina Čengić), prezentirala je dr Tanja Pejčinović-Janeček spec.dječije i preventivne stomatologije

“Prevencija okluzalnog karijesa kod prvih stalnih molara u erupciji upotrebom glas jonomer cementa“

(Nudžejma Čengić, Amela Brčkalija, Samra Korač), prezentirala je dr Nudžejma Čengić, spec. dječije i preventivne stomatologije

“Preventivni postupci kod djece s Down sindromom u stomatološkoj ordinaciji”

(Amela Brčkalija, Nudžejma Čengić, Samra Korač), prezentirala je dr Amela Brčkalija, spec.dječije i preventivne stomatologije

“Stav roditelja prema oralnom zdravlju predškolske djece i percepcija značaja redovnih stomatoloških pregleda za oralno zdravlje”

(Lejla Sačić, Lejla Murtić, Tanja Pejčinović-Janeček, Elma Katana, Emina Čengić), prezentirala je dr Emina Čengić

Učešćem specijalista dječije i prevetivne stomatologije iz JUDZKS na I.Kongresu preventivne stomatologije još je jednom potvrđena njihova stručnost kako iz naučnog tako i sa stručnog aspekta.

CENTAR ZA NNID