Novosti

Obavještenje o antikoagulansima

Poštovani naši pacijenti, 

S ciljem sprječavanja ili liječenja ugrušaka u dubokim venama potkoljenica, srcu,  plućima i dr. uzrokovano oboljenjem ili operativnim zahvatom Vaši nadležni ljekari  specijalisti  porodične/obiteljske medicine ordiniraju lijekove protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi) uglavnom na preporuku spec. ginekologije i porodiljstva, spec. angiologa, spec. hematologa, spec. pneumoftiziologa…

Ordinirani lijekovi su faktički  iste djelatne tvari, djelovanja i  efikasnosti, tj.  imaju srodan generički naziv (enoksaparinnatrij – Clexane i Inhixa i nadroparinkalcij-Fraxipirine) samo svaka farmaceutska kompanija  daje svoj naziv lijeka (Clexane, inj. Sanofi; Inhixa inj., Shenzen Techdow i Fraxiparine inj., Aspen).

Vaš nadležni ljekar će Vas upoznati o svim temeljnim karakteristikama ovih lijekova (djelovanje, ordinirana doza i način aplikacije,  moguće nuspojave kao i ostali Vaši upiti o lijeku ).

Uz želje za dobro zdravlje srdačno Vas pozdravljamo!

Javni poziv o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u JUDZKS za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu Odluke generalnog direktora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo o pokretanju Programa dodatne edukacije iz porodične medicine u školskoj 2022/2023. godini broj: 01-03-2153-2/22 od 13.05.2022. godine, Inicijative Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o provođenju dodatne edukacije iz porodične medicine za školsku 2022/2023. godinu broj: 10-33-48186-3/22 od 15.03.2022. godine, u skladu sa Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-37-4311-3/10 od 09.02.2011. godine i Pravilnika o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine („Sl. novine FBiH“ broj: 59/11) raspisuje se:

J A V N I    P O Z I V

Zdravstvenim ustanovama u FBiH za dodatnu edukaciju iz porodične medicine za doktore medicine – specijaliste, medicinske sestara-tehničare u školskoj 2022/2023. godini.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

je odabir kandidata za dodatnu edukaciju iz porodične medicine.

Edukacija predstavlja organizovani oblik teoretskog i stručnog – praktičnog osposobljavanja doktora medicine – specijalista i medicinskih sestara – tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju doktori medicine – specijalisti i medicinske sestre – tehničari.

Zahtjev za dodatnu edukaciju iz porodične medicine može podnijeti zdravstvena ustanova odnosno nosilac odobrenja za obavljanje privatne prakse za uposlenika – doktora medicine – specijalistu i medicinsku sestru – tehničara svih nivoa obrazovanja.

3. USLOVI ZA PRISTUPANJE EDUKACIJI

Uz zahtjev za doktora medicine potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova:

 • o završenom medicinskom fakultetu,
 • o položenom stručnom ispitu,
 • o posjedovanju licence za rad izdate od nadležne komore,
 • o poznavanju jednog stranog jezika.

Ukoliko se zahtjev podnosi za doktora medicine – specijalistu potrebno je pored navedenog dostaviti i dokaz o položenom specijalističkom ispitu.

Uz zahtjev za medicinsku sestru – tehničara potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju slijedećih uslova:

 • o završenom fakultetu, odnosno medicinskoj školi, smjer opšti,
 • o položenom stručnom ispitu,
 • o posjedovanju licence za rad izdate od nadležne komore.

Dokumenti dostavljeni uz zahtjev mogu biti originalni ili ovjerena fotokopija (ne starija od 6 mjeseci).

4. MJESTO, VRIJEME I NAČIN OBAVLJANJA EDUKACIJE

Dodatna edukacija iz porodične medicine provodiće se u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u periodu septembar 2022. godine – juni 2023. godine (1 školska godina).

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo na edukaciju će primiti 25 timova, od toga 15 timova iz Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i 10 timova iz drugih zdravstvenih ustanova.

Edukacija podrazumijeva 120 sati teoretske nastave, 120 sati praktične nastave i 15 sati rada sa mentorima u ordinacijama, a provodiće se u skladu sa Planom i programom koji je prilog Pravilniku o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine („Sl. novine FBiH“ broj: 59/11).

Troškovi edukacije iznose 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotina konvertibilnih maraka) po polazniku.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično na protokol Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ul. Vrazova br. 11, ulaz iz ulice Đoke Mazalića, ili putem pošte preporučeno, sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODATNU EDUKACIJU IZ PORODIČNE MEDICINE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU“.

Rok za dostavljanje prijava sa traženom dokumentacijom na Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo (www.judzks.ba).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                         GENERALNI DIREKTOR

                                                                                                              doc. dr. sc. Abel Baltić

Broj: 01-03-5504/22           

Sarajevo, 20.07.2022. godine   

Preuzmi                                                                              

Majmunske boginje

Definicija-slucaja-za-Majmunske-boginje-2022

Izvor podataka:

 • Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 • Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Radno vrijeme JUDZKS za Kurban-bajram

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će zbog obilježavanja Kurban–bajrama organizovati cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.30 sati u ponedjeljak, 11.07. 2022. godine na slijedećim lokalitetima:

 • Dom zdravlja Centar – Vrazova 11
 • Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1
 • Dom zdravlja Novo Sarajevo  – Bihaćka 2
 • Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2
 • Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1
 • Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14
 • Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52
 • Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6
 • Ambulanta porodične medicine Trnovo dežuraće za Opštinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajaće od 8.00 do 16.00 sati.

Sretan praznik Kurban-bajram želi Vam menadžment JU Dom zdravlja KS.

Prof. soc. Arman ŠARKIĆ, Press služba JUDZKS

education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesece maj i juni 2022. – spiskovi učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS objavljujemo spiskove učesnika koji su bili prisutni na edukacijama u mjesecu maju i junu 2022. godine.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesece maj i juni 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS, možete preuzeti na linkovima ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Novo radno vrijeme JUDZKS

Na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-33-1529/22 od 08.04.2022. godine Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo je data saglasnost na novi Pravilnik o rasporedu radnog vremena. Pravilnik je stupio na snagu 01.05.2022. godine, a početak njegove primjene je planiran od ponedjeljka, 06.06.2022. godine.

S tim u vezi, novo radno vrijeme JU Dom zdravlja KS je od 7:30 do 20:30 sati.

Rad nedjeljom će se u narednom periodu (prelazni period pred ukidanje rada osoblja JUDZKS nedjeljom) obavljati u tri organizacione jedicinice JUDZKS, i to: OJ Centar, OJ Novi Grad i OJ Ilidža.

Napomena: Pravilnik o radnom vremenu u JUDZKS je objavljen na zvaničnoj web stranici JUDZKS 21.04.2022. godine i možete ga pogledati ovdje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo