Arhiva KPR 2017

Radovi uposlenika JUDZKS na 1. Simpoziju sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem

Tokom 1. Simpozija sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem, koji je održan od 22.04. do 23.04.2017. godine u hotelu Hills u Sarajevu, BiH, u organizaciji Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH i Strukovnog odbora za sanitarno inžinjerstvo, uposlenici Higijensko-epidemiološke službe JUDZKS, Mediha Zulić, dipl.med.sestra i Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing., aktivno su učestvovali sa prezentiranim radovima.

Mediha Zulić, dipl.med.sestra
Mediha Zulić, dipl.med.sestra, prezentirala je rad na temu “Značaj kontinuiranog održavanja temperature u hladnom lancu u cilju očuvanja imunološke vrijednosti vakcina i seruma”.

Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing.
Adnan ŠŠorlija dipl.san.ing., održao je predavanje na temu “Principi i načela HACCP sistema”. Prezentacije uposlenika JUDZKS primljene su sa velikim interesovanjem kod učesnika Simpozija.

Simpozij je bio sa međunarodnim učešćem, te su učesnici imali priliku razmijeniti iskustva i sa kolegama iz susjednih zemalja.

PROGRAM SIMPOZIJA

CENTAR ZA NNID

Realiziran projekat “Preuzmimo kontrolu nad dijabetesom” 2017.

Udruženje studenata medicine u BiH – BoHeMSA u saradnji sa Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine već treću godinu zaredom organizuje projekat „Preuzmimo kontrolu nad dijabetesom“. Riječ je o projektu koji je osmišljen sa ciljem podizanja svijesti o važnosti redovne kontrole šećerne bolesti i održavanja zdravih navika, kao i prevenciji nastanka i napredovanja ove bolesti. Također, projekat omogućava studentima da učestvuju u radu ordinacije porodične medicine i time upotpune svoje znanje i vještine. Projekat su ove godine podržali JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Općina Centar Sarajevo.

Projekat je realiziran u četvrtak 30.11.2017. godine u pet ambulanti porodične medicine na području općine Centar: Dom zdravlja Vrazova i ambulante Podhrastovi, Koševsko brdo, Breka i Jablanička. Studenti su obavili besplatne preglede građana što je podrazumijevalo antropometrijska mjerenja (tjelesna težina, visina, indeks tjelesne mase, obim struka), mjerenje krvnog pritiska i pulsa, auskultacija krvnih sudova vrata, te mjerenja ŠUK-a (Šećera u krvi) i HbA1C (tromjesečni šećer u krvi), kao i razgovor i informisanje građana o simptomima i znakovima dijabetesa i tretmanu šećerne bolesti.

Realizaciji projekta je prethodila edukacija studenata o standardima zdravstvene njege osoba oboljelih od dijabetes melitusa koja je održana u prostorijama OJ Dom zdravlja Centar.

U projektu je učestvovalo 25 studenata, a ukupno je pregledano 250 građana.

Drugi dio projekta realiziran je u četvrtak 21.12.2017. u ambulanti porodične medicine u Podlugovima i centralnom objektu OJ Ilijaš, dok je u petak 22.12.2017. realiziran u ambulanti porodične medicine u Tarčinu i centralnom objektu OJ Hadžići, čime je završena dvomjesečna akcija provođenja pregleda pacijenata oboljelih od dijabetesa.

U drugom dijelu projekta učestvovalo je 20 studenata i pregledana su ukupno 164 pacijenta.

Dijabetes melitus spada u kategoriju hroničnih masovnih nezaraznih bolesti koje predstavljaju sve veći javnozdravstveni problem u svijetu zbog porasta stope morbiditeta i mortaliteta. Nezahvalno je govoriti o broju oboljelih obzirom da u Bosni i Hercegovini nije uspostavljen registar pacijenata sa dijabetes melitusom, te su iz tog razloga postojeći podaci prikupljeni u brojnim istraživanjima nisu sveobuhvatni. Prema pretpostavkama Međunarodne federacije za dijabetes, u Bosni i Hercegovini živi oko 166.000 osoba sa dijabetesom, što predstavlja 9,2% odrasle populacije. Također, pretpostavlja se da je stvarni broj oboljelih znatno veći, te da veliki broj stanovnika nije ni svjestan postojanja oboljenja zbog nedostatka sistemskog rješenja skrining testiranja na ovu bolest. Čak 90% oboljelih od dijabetes melitusa, boluju od dijabetes melitus tip 2 koji se može prevenirati, a sa adekvatnim liječenjem može biti stavljen pod kontrolu prije pojave invaliditeta zbog zahvatanja ostalih organskih sistema.

Predavanje “Akutne dentogene infekcije”

U petak, 10.03.2017. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija “Akutne dentogene infekcije” u sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja u Ustanovi 2016-2018. godine za Stomatološku službu OJ Centar.

Predavanja su održali dr. Ermin Lokmić, dr. stomatologije i dr. Samir Habibija, dr. stomatologije, a edukaciji je prisustvovalo 14 ljekara i stomatoloških sestara/tehničara iz OJ Dom zdravlja Centar i OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo.

Prisutni su edukaciju evaluirali ocjenom 5.0 uz komentare da su predavanja bila odlična i da je potrebno održati kontinuitet ovakve vrste edukacija.

CENTAR ZA NNID

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dan specijalizantskih projekata 2017.

U srijedu, 29. novembra 2017. godine u Hotelu “Bosnia” održana je javna odbrana specijalizantskih projekata iz Porodične medicine.

Odbranjeni su sljedeći specijalizantski projekti:
„Diabetes mellitus i poremećaj spavanja“, dr. Bašić Rusmira, Dom zdravlja Donji Vakuf
„Učestalost i oblici poremećaja spavanja kod pacijenta sa hroničnim bolestima u porodičnoj medicini“, dr. Umićević Danijela, Dom zdravlja Bosanska Krupa
„Učestalost depresije kod pacijenata oboljelih od hipotireoze u timovima porodične/obiteljske medicine“, dr. Ćosić Senada, OJ DZ Ilijaš
„Procjena dijabetične polineuropatije upotrebom NTSS-6 skora i 10 g Semmes–Weinstein monofilament testa (SWME) i testa vibracijom pomoću 128 Hz zvučne viljuške“, dr. Ibrahimović Ehlimana, OJ DZ Ilijaš
„Korelacija zadovoljstva porodičnim životom i funkcioniranja porodice sa uspješnosti kontrole kod oboljelih od arterijske hipertenzije“, dr. Kajević Olivera, Dom zdravlja Olovo
„Znanje, stavovi i praksa roditelja o primjeni antibiotika u terapiji kod djece školskog uzrasta“, dr. Muzaferija Sanela, OJ DZ Stari Grad
„Učestalost i razlozi odsustva sa posla uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo“, dr. Dupovac Azra, OJ DZ Hadžići
„Ispitivanje preventivnih aktivnosti i samoprocjenjenog zdravlja kod zdravstvenih radnika“, dr. Krnjić Mediha, OJ DZ Stari Grad
„Prevalenca, oblici i uticaj nasilja pacijenata nad zdravstvenim radnicima JU Dom zdravlja KS“, dr. Tatarević Elvedin, OJ DZ Hadžići

Svi specijalizantski projekti uspješno su odbranjeni i po provedenoj evaluaciji ocijenjeni visokim ocjenama. Za najbolji projekat izabran je rad dr. Elvedina Tatarevića iz OJ Dom zdravlja Hadžići na temu “Prevalenca, oblici i uticaj nasilja pacijenata nad zdravstvenim radnicima JU Dom zdravlja KS”. Partner ovog događaja, Berlin-Chemie Menarini, za najbolji projekat poklonio je dr. Elvedinu Tatareviću otoskop, dok je Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine svim specijalizantima poklonilo po primjerak knjige “Organizacija i praksa obiteljske/porodične medicine” autora prof.dr. Arifa Smajkića, et al.

CENTAR ZA NNID

Održan ispit iz kliničkih vještina za specijalizante porodične medicine

U utorak, 26.12.2017. godine, u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, održan je ispit iz kliničkih vještina (OSKI-Objektivni strukturirani klinički ispit) za specijalizante završne godine specijalizacije iz porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Ispit su polagali sljedeći specijalizanti:

 1. dr. Azra Dupovac (JUDZKS, OJ Hadžići)
 2. dr. Olivera Kajević (JU Dom zdravlja Olovo)
 3. dr. Sanela Muzaferija-Hrnjica (JUDZKS, OJ Stari Grad)
 4. dr. Elvedin Tatarević (JUDZKS, OJ Hadžići)

Ispit je proveden provjerom kliničkih vještina kroz 5 stanica i pod kontrolom drugih kolega specijalizanata, a Ispitna komisija bila je u sastavu: doc.dr. Zaim Jatić, mr.sci.prim.dr. Amela Kečo, mr.sci.dr. Nataša Trifunović.

Sva četiri specijalizanta uspješno su položila ispit, a najbolji rezultat postigao je dr. Elvedin Tatarević.

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice” 2017.

U četvrtak, 26.01.2017. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar, održan je drugi dio seminara “Planiranje porodice” za 18 doktora medicine i specijalista porodične medicine Službe porodične medicine JUDZKS.

Seminar je organizovalo Partnerstvo za javno zdravlje u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz finansijsku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), a predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.

Tokom drugog dijela seminara obrađivane su teme poput kriterija medicinske podobnosti za upotrebu kontracepcije, detaljno su predstavljene različite metode i sredstva kontracepcije i razmotreni su načini savjetovanja u konteksu konsultacija o planiranju porodice u ordinaciji porodičnog ljekara.

Svaka sesija podrazumijevala je prezentaciju/video prezentaciju, studije slučaja, diskusije, grupni rad i rad u malim grupama, dok je na kraju seminara izvršeno testiranje učesnika. Edukacija će biti bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Novi specijalisti porodične/obiteljske medicine u JUDZKS

15. decembra 2017. godine i 26. janura 2018. godine održani su završni specijalistički ispiti iz porodične medicine u Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Ispit su položili sljedeći specijalizanti:

 1. dr. Senada Ćosić – JUDZKS (OJ Ilijaš)
 2. dr. Ehlimana Ibrahimović – JUDZKS (OJ Ilijaš)
 3. dr. Mediha Krnjić – JUDZKS (OJ Stari Grad)
 4. mr.sc.med.dr. Elvedin Tatarević – JUDZKS (OJ Hadžići)
 5. dr. Sanela Muzaferija-Hrnjica – JUDZKS (OJ Stari Grad)
 6. dr. Azra Dupovac – JUDZKS (OJ Hadžići)
 7. dr. Rusmira Bašić – Donji Vakuf

Članovi ispitne komisije bili su:

 1. Doc.dr Amra Zalihić, predsjednica
 2. Doc. dr Zaim Jatić, član
 3. Doc. dr Amira Skopljak, član
 4. Mr. sci Amela Kečo, sekretar

Prije završnog ispita specijalizanti su polagali praktični ispit iz kliničkih vještina (OSKI-Objektivni strukturirani klinički ispit) 07.11.2017. i 26.12.2017. godine.

Specijalističke projekte uspješno su odbranili 29.11.2017. godine, a teme projekata bile su sljedeće:

 1. „Diabetes mellitus i poremećaj spavanja“ – dr. Bašić Rusmira, Donji Vakuf
 2. „Učestalost depresije kod pacijenata oboljelih od hipotireoze u timovima porodične/obiteljske medicine“-  dr. Ćosić Senada, JUDZKS-OJ Ilijaš
 3. „Procjena dijabetične polineuropatije upotrebom NTSS-6 skora i 10 g Semmes–Weinstein monofilament testa (SWME) i testa vibracijom pomoću 128 Hz zvučne viljuške“ – dr. Ibrahimović Ehlimana, JUDZKS-OJ Ilijaš
 4. „Znanje, stavovi i praksa roditelja o primjeni antibiotika u terapiji kod djece školskog uzrasta“ – dr. Muzaferija Sanela, JUDZKS-OJ Stari Grad
 5. „Ispitivanje preventivnih aktivnosti i samoprocjenjenog zdravlja kod zdravstvenih radnika“ – dr. Krnjić Mediha, JUDZKS-OJ Stari Grad
 6. „Prevalenca, oblici i uticaj nasilja pacijenata nad zdravstvenim radnicima JU Dom zdravlja KS“ – dr. Tatarević Elvedin, JUDZKS-OJ Hadžići
 7.  „Učestalost i razlozi odsustva sa posla uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ – dr. Dupovac Azra, JUZDKS-OJ Hadžići

Upućujemo čestitke novim specijalistima porodične medicine i želimo im uspjeh u daljem radu!

CENTAR ZA NNID

Emina Bajramović održala predavanje o izazovima parenteralne terapije

Glavna sestra OJ Dom zdravlja Centar Emina Bajramović, dipl.med. sestra, održala je stručno predavanje za medicinske sestre/tehničare 27. septembra 2017. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar na temu “Izazovi parenteralne terapije u Porodičnoj medicini u OJ Centar”.

Predavanje je održano u sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 – 2018. godina. Edukaciji je prisustvovalo 12 medicinskih sestara/tehničara OJ Centar.

CENTAR ZA NNID

Dr. Lutvo Sporišević prezentirao rad na Kongresu u Opatiji

U periodu od 31.3. do 2.4. 2017., doc. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar i mr. fizikalne terapije Dinko Remić, kao jedini predstavnici Kantona Sarajeva, prisustvovali su V Hrvatskom kongresu školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem „Djeca i mladi – izazov za budućnost“, održanom u Opatiji, Republika Hrvatska.

Doc.dr.sc. Lutvo Sporišević prezentira rad tokom Kongresa
Peti Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem okupio je cca 250 liječnika raznih specijalnosti, medicinskih sestara-tehničara i ostalih stručnjaka koji u svakodnevnom radu skrbe o djeci i mladima. Rad Kongresa bio je organiziran u vidu plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, poster prezentacija, okruglih stolova i rasprava u kontekstu viđenja i mogućih rješenja savremenih problema djece i mladih. Posebna pozornost posvećena je probirima (skrininzima) u školskom i adolescentnom razdoblju, hroničnim nezaraznim bolestima i poremećajima zdravlja djece i mladih, koji podrazumijevaju integraciju djece s teškoćama u školski sistem, profesionalnu orijentaciju te praćenje učenika s teškoćama. Slobodnim temama obuhvaćeno je područje mentalnog zdravlja mladih, područje reproduktivnog zdravlja mladih te područje imunizacije.

Prvi autor grupe autora (Lutvo Sporišević, Fuad Husić, Anes Jogunčić, Dinko Remić, Mahmut Lazgin i Adis Mulahasanović) prezentirao je rad pod naslovom „Uloga probira čimbenika kardiovaskularnog rizika u prevenciji prijevremenog kardiovaskularnog rizika u zdrave školske djece“. Usmena prezentacija našega rada imala je zavidne komentare moderatora sesije, rezultirala je zanimljivom raspravom, a predsjednica organizacijskog odbora izrazila je želju za stručnom i znanstvenom saradnjom u realizaciji budućih projekata i pozvanim predavanjima. Prezentirane teme i organizacija kongresa su doprinijeli da Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem dobije maksimalnu ocjenu. Održani kongres bio je izvanredna prilika transfera saznanja, usvajanja recentnih pristupa, prevencije i promocije zdravlja u školskoj i sveučilišnoj medicini. Uspostavljeni su novi profesionalni kontakti, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog liječničkog rada i adekvatnije njege oboljeloj djeci.

CENTAR ZA NNID

Dr. Lutvo Sporišević prezentirao rad na Kongresu u Opatiji

U periodu od 31.3. do 2.4. 2017., doc. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar i mr. fizikalne terapije Dinko Remić, kao jedini predstavnici Kantona Sarajeva, prisustvovali su V Hrvatskom kongresu školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem „Djeca i mladi – izazov za budućnost“, održanom u Opatiji, Republika Hrvatska.

Doc.dr.sc. Lutvo Sporišević prezentira rad tokom Kongresa
Peti Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem okupio je cca 250 liječnika raznih specijalnosti, medicinskih sestara-tehničara i ostalih stručnjaka koji u svakodnevnom radu skrbe o djeci i mladima. Rad Kongresa bio je organiziran u vidu plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, poster prezentacija, okruglih stolova i rasprava u kontekstu viđenja i mogućih rješenja savremenih problema djece i mladih. Posebna pozornost posvećena je probirima (skrininzima) u školskom i adolescentnom razdoblju, hroničnim nezaraznim bolestima i poremećajima zdravlja djece i mladih, koji podrazumijevaju integraciju djece s teškoćama u školski sistem, profesionalnu orijentaciju te praćenje učenika s teškoćama. Slobodnim temama obuhvaćeno je područje mentalnog zdravlja mladih, područje reproduktivnog zdravlja mladih te područje imunizacije.

Prvi autor grupe autora (Lutvo Sporišević, Fuad Husić, Anes Jogunčić, Dinko Remić, Mahmut Lazgin i Adis Mulahasanović) prezentirao je rad pod naslovom „Uloga probira čimbenika kardiovaskularnog rizika u prevenciji prijevremenog kardiovaskularnog rizika u zdrave školske djece“. Usmena prezentacija našega rada imala je zavidne komentare moderatora sesije, rezultirala je zanimljivom raspravom, a predsjednica organizacijskog odbora izrazila je želju za stručnom i znanstvenom saradnjom u realizaciji budućih projekata i pozvanim predavanjima. Prezentirane teme i organizacija kongresa su doprinijeli da Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem dobije maksimalnu ocjenu. Održani kongres bio je izvanredna prilika transfera saznanja, usvajanja recentnih pristupa, prevencije i promocije zdravlja u školskoj i sveučilišnoj medicini. Uspostavljeni su novi profesionalni kontakti, a sve u cilju unapređenja svakodnevnog liječničkog rada i adekvatnije njege oboljeloj djeci.

CENTAR ZA NNID

dr. Brodlija održala predavanje “Oralno-hirurške intervencije kod rizičnih pacijenata”

U četvrtak, 19.10.2017. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Vogošća, održana je edukacija “Oralno-hirurške intervencije kod pacijenata sa krvnim diskrazijama i hroničnim sistemskim oboljenjima” u sklopu realizacije Plana trajnog stručnog usavršavanja u Ustanovi 2016-2018. godine za Stomatološku službu OJ Vogošća.

Predavanje je održala dr. Samra Hadžibulić-Brodlija, dr. stomatologije, a edukaciji je prisustvovalo 19 stomatologa i stomatoloških sestara/tehničara iz OJ Dom zdravlja Vogošća i OJ Specijalističko-konsultativna djelatnost.

Prisutni su edukaciju evaluirali najvišom ocjenom 5,0 uz komentare da je predavanje bilo odlično i da je istovremeno prikazano široko medicinsko znanje. Prisutni su samo imali zamjerku na prostor za edukaciju i tehničke uslove za rad, koje su ocijenili sa 3,87.

CENTAR ZA NNID

Održana predavanja u službi OPZZ OJ Hadžići

U sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 – 2018. godina u JUDZKS, u OPZZ službi Organizacione jedinice Dom zdravlja Hadžići održana su predavanja za ljekare i medicinske sestre.

Dr. Jasmin Alić održao je 24.10.2017. godine predavanje na temu “Ambulantni monitoring krvnog pritiska – holter”. Predavanju je prisustvovalo 16 ljekara i medicinskih sestara iz više službi Doma zdravlja Hadžići, koji su predavanje ocijenili najvišom ocjenom 5,0, ali su imali zamjerke na mali prostor za edukaciju i zastarjelu opremu.

Drugo predavanje održala je medicinska sestra Dragana Božić 26.10.2017. godine, na temu “Prepoznavanje hitnih stanja – praktični dio”.

Predavanju je prisustvovalo 12 medicinskih sestara/tehničara i fizioterapeuta iz OJ Hadžići, koji su predavanje ocijenili ocjenom 4,8, uz komentare da je predavanje bilo zanimljivo, veoma poučno i prilagođeno svakodnevnom radu.