Arhiva KPR 2016

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice”

U utorak, 20.09.2016. godine od 9 do 17 h u OJ DZ Centar održan je drugi dio seminara “Planiranje porodice” za 14 ljekara porodične medicine iz različitih domova zdravlja Ustanove. Edukacija predstavlja nastavak prvog dijela seminara koji je održan u junu 2016. godine. Seminar je organizovalo Partnerstvo za javno zdravlje u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz finansijsku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Tokom drugog dijela seminara obrađivane su teme poput kriterija medicinske podobnosti za upotrebu kontracepcije, detaljno su predstavljene različite metode i sredstva kontracepcije i razmotreni su načini savjetovanja u konteksu konsultacija o planiranju porodice u ordinaciji porodičnog ljekara. Detaljni program seminara možete naći ovdje.

Predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.
Svaka sesija podrazumijevala je prezentaciju/video prezentaciju, studije slučaja, diskusije, grupni rad i rad u malim grupama, dok je na kraju seminara izvršeno testiranje učesnika. Edukacija će biti bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

Učesnici su ocijenili radionicu na sljedeći način: nastavne metode – 5,0, sadržaj – 5,0, trajanje – 4,8, uticaj na budući rad – 5,0.

CENTAR ZA NNID

Radovi stomatologa JUDZKS na kongresu u Beogradu

U periodu od 16. do 17.12.2016. godine u Beogradu, R. Srbija, održan je I kongres preventivne stomatologije, Nacionalni kongres s međunarodnim učešćem – “Savremeni principi prevencije oralnih bolesti”, na kojem je učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti dječje i preventivne stomatologije iz regiona. Predavači, njih sedamnaest, uključujući i doc.dr Ninu Marković sa Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održali su predavanja i iznijeli najnovija razmišljanja i trendove u preventivnoj stomatologiji.
Poseban akcenat je stavljen na ranu prevenciju karijesa i parodontalnih oboljenja još u vrijeme trudnoće, značaj provođenja preventivnih programa u najranijem djetinjstvu, biomedicinski pristup u stomatologiji, jer je bez dobrog oralnog zdravlja kao dijela opšteg zdravlja i kvalitet života upitan.

Predstavljeni su i svjetski trendovi u dijagnostici rizika za pojavu karijesa i trendovi u tretmanu početnih karijesnih lezija.
Na oralnim i poster prezentacijama predstavljenao su 43 rada.

JUDZKS je na ovom kongresu predstavljen sa 5 stručnih radova kroz oralne i poster prezentacije.

Oralnu prezentaciju pod nazivom “Genetička analiza fluktuacije hipodoncije i hiperdoncije kod djece školskog uzrasta u FBIH” (Mervana Spahić- Dizdarević, Belma Brkanić), prezentirala je dr.sci Mervana Spahić-Dizdarević, spec.dječije i preventivne stomatologije

Poster prezentacije predstavljene su i prezentirane sljedećim redoslijedom:

“Oralno zdravlje u trudnoći – smjernice za stomatološki tretman”

(Tanja Pejčinović-Janeček, Lejla Murtić, Lejla Šačić, Emina Čengić), prezentirala je dr Tanja Pejčinović-Janeček spec.dječije i preventivne stomatologije

“Prevencija okluzalnog karijesa kod prvih stalnih molara u erupciji upotrebom glas jonomer cementa“

(Nudžejma Čengić, Amela Brčkalija, Samra Korač), prezentirala je dr Nudžejma Čengić, spec. dječije i preventivne stomatologije

“Preventivni postupci kod djece s Down sindromom u stomatološkoj ordinaciji”

(Amela Brčkalija, Nudžejma Čengić, Samra Korač), prezentirala je dr Amela Brčkalija, spec.dječije i preventivne stomatologije

“Stav roditelja prema oralnom zdravlju predškolske djece i percepcija značaja redovnih stomatoloških pregleda za oralno zdravlje”

(Lejla Sačić, Lejla Murtić, Tanja Pejčinović-Janeček, Elma Katana, Emina Čengić), prezentirala je dr Emina Čengić

Učešćem specijalista dječije i prevetivne stomatologije iz JUDZKS na I.Kongresu preventivne stomatologije još je jednom potvrđena njihova stručnost kako iz naučnog tako i sa stručnog aspekta.

CENTAR ZA NNID

Održano stručno predavanje “Izazovi dijagnosticiranja neuroendokrinih tumora”

U četvrtak, 10. novembra 2016. godine sa početkom u 13.30 sati, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar, održano je stručno predavanje na temu “Izazovi dijagnosticiranja neuroendokrinih tumora – Mislite na NET!”, u organizaciji kompanije Novartis.

Predavanje za 17 ljekara različitih specijalnosti iz OJ Dom zdravlja Centar održala je doc.dr. Maja Banjin sa Klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo.

Predavanje je bodovano od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo, a učesnici su predavanje evaluirali kao veoma korisno i kvalitetno, ocjenom 5.0.

CENTAR ZA NNID

Održano predavanje “Metabolizam djeteta”

U organizaciji kompanije Alvogen, 20.10.2016. godine sa početkom u 13.30 h u sali za edukacije OJ DZ Centar održano je predavanje na temu “Metabolizam djeteta”.

 

Predavanje o metabolizmu djeteta, adico-baznom statusu i korekciji sa ORS, održala je prof.dr. Senka Mesihović-Dinarević, spec. pedijatar, a predavanju je prisustvovalo 20 ljekara i medicinskih sestara iz Službe porodične medicine, Internističke službe, Dispanzera za predškolsku djecu i Dispanzera za školsku djecu, koji su edukaciju ocijenili kao veoma kvalitetnu i korisnu za budući rad.

Centar za NNID

Izvođenje praktičnih vježbi iz predmeta Porodična medicina u JUDZKS 2016/2017.

12.12.2016. godine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, počela je nastava za studente XI semestra Medicinskog fakulteta UNSA u okviru predmeta Porodična medicina. Praktična nastava će se izvoditi u ambulantama porodične medicine, pod mentorstvom imenovanih stručnjaka iz prakse, uposlenika JUDZKS, svakim radnim danom od 11 do 14 sati u prvoj smjeni, odnosno od 14 do 17 sati u drugoj smjeni, a prema pojedinačnim dogovorima studenata sa stručnjacima iz prakse.
Nastava će trajati do 05.01.2017. godine, a ispit se planira 06.01.2017. godine.

Raspored stručnjaka iz prakse i studenata možete pogledati OVDJE.

CENTAR ZA NNID

Održano predavanje “Bilobil u liječenju cirkulatornih oboljenja”

U četvrtak, 02.06.2016. godine, u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održano je predavanje na temu “Bilobil u liječenju cirkulatornih oboljenja”.

 

Predavanje je održano u organizaciji KRKA d.d. Novo mesto, Predstavništva u Sarajevu, a predavač je bila prof.dr. Jasminka Đelilović, spec. neurolog i šef Neurološke klinike UKCS-a.

 

Predavanju su prisustvovali specijalisti porodične medicine i neurologije, i medicinske sestre/tehničari iz Službe porodične medicine i Neurološke službe OJ DZ Centar.

Održano predavanje o trimetazidinu

U četvrtak, 15.09.2016. godine, u OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Metabolički pristup koronarnoj ishemiji – trimatazidin” u organizaciji Oktal Pharme.

Predavači su bili dr.med. Denis Mačkić iz JU Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš i dr.med. Amira Baždarević iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavanju je prisustvovalo 20 ljekara porodične medicine, spec. internista i specijalista drugih profila iz OJ Dom zdravlja Centar, a predavanje će biti bodovano u skladu sa Pravilnikom Ljekarske komore KS.

Iste edukacije biće organizovane i u OJ Dom zdravlja Novi Grad, Dom zdravlja Novo Sarajevo, Dom zdravlja Ilidža i Dom zdravlja Ilijaš.

Centar za NNID

Održano predavanje o DPP4 inhibitorima u OJ Centar

 

U srijedu, 09.11.2016. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Da li su svi DPP4 inhibitori isti?” u organizaciji firme Evropa lijek d.o.o. Sarajevo.

Predavanje je za 22 ljekara različitih specijalnosti iz OJ Dom zdravlja Centar održala prim.dr. Murisa Ćemalović, spec. internista, OJ SKD.

Kvalitet predavanja i njegov uticaj na budući rad učesnici su evaluirali ocjenom 4,9.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija “Putnička imunizacija”

U utorak, 28.06.2016. godine, u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, u terminu od 13 do 15 sati, održana je edukacija na temu “Putnička imunizacija” za zdravstveno osoblje Službe porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Cilj edukacije bio je da se navedeno osoblje bolje i kvalitetnije upozna sa svim preporukama u polju putničke imunizacije, kao i određenim smjernicama kada je u pitanju redovni program imunizacije u Bosni i Hercegovini.

Predavanje u sklopu edukacije održala je prof.dr. Zarema Obradović iz JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Edukaciji su prisustvovala 34 ljekara i medicinske sestre/tehničara iz službi porodične medicine svih domova zdravlja Ustanove, koji su edukaciju ocijenili kao veoma uspješnu i kvalitetnu, prosječnom ocjenom 5.0.

Održana edukacija “Terapija bola” u OJ DZ Centar

U utorak, 06.09.2016. godine u OJ Dom zdravlja Centar, u periodu od 13 do 15 sati, održana je edukacija “Mišično-skeletni bol i praktični rad” za sve ljekare koji se bave ovom problematikom, kao što su specijalisti porodične medicine, ljekari koji rade u palijativi, specijalisti neurolozi, specijalisti fizijatri i drugi.

Edukaciju je organizovalo Udruženje terapije bola Bosne i Hercegovine, a teme su bile:

– Fiziologija i prenos bola, ispitivanje bola, ocjena (skale), dijagnoza i principi terapije
– Reumatski bolni sindromi i terapija
– Hronični nespecifični leđni bol, znaci upozorenja (crvene i žute zastavice) i terapija
– Hronični bolni sindromi: miofascijalni bolni sindrom, bolni sy gornjih ekstremiteta – vrat, rame, ruka i terapija

Predavači su bili dr. Amira Karkin-Tais (predsjednica Udruženja), prof.dr. Dijana Avdić (dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija UNSA) i saradnice Fakulteta doc. Amila Jaganjac i doc. Lana Lekić.

Odlukom Ljekarske komore Kantona Sarajevo, kurs je bodovan sa 7 bodova.
Edukaciji je prisustvovalo 20 ljekara različitih profila iz OJ Centar, OJ Novo Sarajevo, OJ Stari Grad, OJ Vogošća, OJ Specijalističko-konsultativna djelatnost.

Održan Dan specijalizantskih projekata za generaciju 2016.

Dan specijalizantskih projekata održan je u srijedu, 1. juna 2016. godine u 18.00 sati u hotelu „Evropa“. Tim povodom specijalizantske projekte branili su  specijalizanti generacije 2016, Asmir Lepuzanović (DZ Cazin), Faruk Kalač (DZ Bužim), Zuhal Sandzackli Hodžić (DZ Bihać) i Emina Selmanović (DZ Visoko).

Projekat pod naslovom „Upoređivanje stanja porodične medicine u Turskoj i u BiH kroz rad i zadovoljstvo ljekara PM“ specijalizantice Zuhal Sandzackli Hodžić ocijenjen je najboljim za 2016. godinu.

Svečani skup prigodnim govorom pozdravio je i generalni direktor JU Dom zdravlja KS, mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić.

Organizatori Dana specijalizantskih projekata su Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH – Podružnica Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a ponosni partner Udruženja je farmaceutska kompanija Berlin – Chemie Menarini.

A.Ša.

Specijalizantski projekti:

  1. „Ispitivanje povezanosti rezultata skrining testova za demenciju sa sposobnošću pacijenta da nabroje svoje lijekove“, Asmir Lepuzanović – Dom zdravlja Cazin
  2. „Zadovoljstvo porodičnim životom“, Faruk Kalač – Dom zdravlja Bužim
  3. Upoređivanje stanja porodične medicine u Turskoj i u BiH kroz rad i zadovoljstvo ljekara PM”, Zuhal Sandzackli Hodžić – Dom zdravlja Bihać
  4. „Korelacija između reguliranosti A1c i hroničnih komplikacija dijabetes melitusa“, Emina Selmanović – Dom zdravlja Visoko

Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom u JUDZKS

Imajući u vidu da je u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom FBiH rukovodilac zdravstvene ustanove dužan osigurati obuku za zdravstvene uposlenike po pitanju tretiranja i rukovanja medicinskim otpadom, 23.11.2016. godine organizovana je edukacija o ovoj tematici za uposlenike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 

 

Predavač je bila dr.med.sc. Aida Vilić-Švraka, spec. higijene, zaposlenica Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

 

 

Obuci je prisustvovalo 18 uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – predsjednik i članovi Odbora za upravljanje medicinskim otpadom u JUDZKS, šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, glavne sestre/tehničari Ustanove i organizacionih jedinica, kao i vozači infektivnog otpada.


CENTAR ZA NNID