Arhiva Kontinuirani profesionalni razvoj-KPR

Dr. Prašović i dr. Juković osvojile prvu nagradu za poster-prezentaciju

Na X Kongresu lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održanom na Zlatiboru u periodu 26 – 29.09.2019. godine, autorica dr. Đemila Prašović (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar) i koautorica dr. Alma Juković (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Ilidža) prezentovale su rad na temu Lupus erythematodes systemicus. Od 31 prihvaćenog rada, stručna komisija proglasila je dva najbolja rada, od kojih je rad dr. Prašović i dr. Juković proglašen najboljim.

Kongresu su prisustvovali i prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine i dr. Džanana Jatić, spec. porodične medicine iz OJ Dom zdravlja Centar, koji su realizirali uspješnu radionicu pod nazivom “Komunikacija sa osobama s invaliditetom” u trajanju od 60 minuta, a koja je bila veoma posjećena i propraćena korisnim diskusijama i komentarima.

Čestitamo uposlenicima JUDZKS na osvojenim priznanjima i uspješnom predstavljanju Ustanove tokom ovog međunarodnog skupa.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija “Savjetovanje pacijenata”

Dana 18. septembra 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanja na temu “Savjetovanje pacijenata u porodičnoj medicini” održali su prof. dr. sc. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, i Advija Čustović, dipl. medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovao ukupno 31 ljekar i medicinska sestra/tehničar iz različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanja evaluirali visokom ocjenom 4,9.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Novi specijalistički program “Nutricionizam” na Univerzitetu u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE

Novi specijalistički program iz oblasti nutricionizma pokrenut od strane Univerziteta u Sarajevu s ciljem unaprjeđenja javnog zdravlja i prevencije nezaraznih bolesti kroz ishranu

Kvalitet života, kako i kapacitet za napredovanje i društva i ekonomije, je u najvećoj mjeri oblikovan zdravstvenim statusom pojedinca koji u svojoj osnovi ovisi o prehrambenim navikama pojedinca, njegovog pristupa ishrani, ali i nivoa informisanosti i znanja svakog pojedinca o nutritivnim karakteristikama hrane i načinima korištenja prehrambenih proizvoda. U tom smislu, na globalnom nivou je prihvaćena nova paradigma da se kvalitet života, odnosno zdravlje populacije najbolje čuva preventivom, odnosno podizanjem nivoa znanja o ishrani i hrani, kao i o zdravim stilovima života.

Specijalistički studij „Nutricionizam“ traje jednu akademsku godinu u toku kojih se sluša i polaže devet predmeta plus jedna radionica. Po završetku se stiče 60 ECTS i zvanje specijalista nutricionizma.

Polaznici će nakon završenog specijalističkog studija biti osposobljeni za:

 • pravovremeno uočavanje problema uzrokovanih  ishranom;
 • edukaciju stanovništva s ciljem unaprjeđenja kvalitete ishrane;
 • savjetovanje pojedinaca o ishrani: dijetarnu analizu i izradu plana ishrane;
 • planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje posebnih režima ishrane (redukcijske dijete, eliminacijske dijete, vegeterijanstvo, makrobiotika, sportisti, rekreativci…);
 • planiranje, organizovanje, kontrolu i vođenje kolektivne ishrane (predškolske ustanove, kasarne, škole, studentski domovi);
 • sprovođenje istraživanja unutar oblasti ishrane / nutricionizma.

Sve informacije se mogu dobiti na web stranici i u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu gdje se izvodi većina nastave: www.cis.unsa.ba.

Doc. dr. Irzada Taljić, voditeljica studija

Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, direktorica CIS-a

Dr. sci. Selma Gičević, spoljni saradnik

Doc. dr. Haris Memišević održao predavanje “Gdje objaviti naučni rad”

U okviru saradnje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa drugim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u polju naučno-istraživačkog rada, u utorak, 16. jula 2019. godine u sali za edukacije JUDZKS, doc. dr. Haris Memišević, uposlenik Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održao je predavanje na temu “Gdje objaviti naučni rad”.

Predavanju je prisustvovalo 18 uposlenika JUDZKS – ljekara, psihologa, medicinskih sestara/tehničara iz različitih službi Ustanove koji su iskoristili ovu priliku da razmijene iskustva u vezi pisanja i objave naučnih radova i unapređenja naučno-istraživačke djelatnosti u JUDZKS.

Održana edukacija “Kinesiotaping”

Dana 16. maja 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Centar za fizikalnu rehabilitaciju.

Predavanje na temu “Kinesiotaping” održao je mr.sci. Dženan Pleho, dipl. fizioterapeut.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 26 fizioterapeuta i medicinskih sestara/tehničara različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanje evaluirali ocjenom 4,98, uz komentare da je edukacija bila veoma interesantna, korisna i primjenljiva u svakodnevnom radu.

Edukacija je bodovana od strane Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija “Kontrola infekcije” u svim domovima zdravlja

„Kontrola infekcije“ naziv je edukacije koja je počela 17. aprila u OJ DZ Vogošća i Ilijaš, a koja je održana u svim organizacionim jedinicama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo do 23. aprila 2019. godine.

Teme edukacije bile su: „Higijena i dezinfekcija ruku i radnih površina“, „Čišćenje, dezinfekcija i dekontaminacija prostorija“, „Bezbjedno uklanjanje infektivnog otpada“ i „Sterilizacija“.

Dezinfekcija i higijena spadaju u važne mjere zdravstvene zaštite i svrstavaju se u red bitnih protivepidemijskih mjera protiv zaraznih bolesti, zaključak je navedenih predavanja koje je vodila Mediha Zulić, referent za infektivni otpad u JUDZKS, dipl.med.sestra.

Predavanjima su prisustvovali timovi porodične medicine i radnice na održavanju higijene svih organizacionih jedinica Ustanove.

U DZ Vogošća održana predavanja “Anafilaksa” i “Reanimacija”

Dana 18. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Vogošća održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine.

Predavanje na temu “Anafilaksa” održala je dr. Ehlimana Ibrahimović, spec. porodične medicine, dok je predavanje sa praktičnim prikazom na temu “Reanimacija” održala diplomirana medicinska sestra Suada Šehović.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 29 ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz Službe porodične medicine OJ Dom zdravlja Vogošća, koji su predavanja evaluirali najvišom ocjenom 5.0, uz komentar da je edukacija bila veoma kvalitetna, koncizna i stručna, ali uz želju da se poboljšaju prostor za edukaciju i tehnički uslovi.

Edukacija je bodovana od strane Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Održano predavanje “Značaj UZ dijagnostike u PZZ”

Dana 10. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavanje na temu “Značaj ultrazvučne dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” održala je mr.sci.med.dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić, spec. dijagnostičke radiologije.

Edukaciji su prisustvovala ukupno 22 ljekara i medicinske sestre/tehničari, uposlenici različitih službi primarne zdravstvene zaštite JUDZKS, koji su predavanje evaluirali najvišom ocjenom 5.0.

CENTAR ZA NNID

Edukacija u Dispanzeru za predškolsku djecu OJ Novi Grad

Dana 26. decembra 2018. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Novi Grad održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije 2016-2018 u Dispanzeru za predškolsku djecu.

Predavanje na temu “Anafilaktički šok” održala je dr. Sanela Bostandžija-Halilović, spec. pedijatar, dok je predavanje na temu “Reanimacija novorođenčeta i malog djeteta” održala Amela Deševac, medicinska sestra.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 30 uposlenika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara OJ Dom zdravlja Novi Grad.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Održana edukacija u Službi porodične medicine OJ Centar

Na dane 21. i 28. novembra 2018. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u Službi porodične medicine u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije 2016-2018 u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavanje na temu “Komunikacijske vještine” održala je dr. Gordana Ćulibrk-Hadžimehmedagić, spec. porodične medicine, dok je predavanje na temu “Davanje terapije u kućnim uslovima” održala Advija Čustović, diplomirana medicinska sestra.

Edukaciji je tokom oba termina prisustvovalo ukupno 58 uposlenika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara OJ Dom zdravlja Centar, koji su edukaciju ocijenili najvišom ukupnom ocjenom 5.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar održala predavanje o SSRI terapiji

Dana 14.11.2018. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Stabilna SSRI terapija anksiozno-depresivnih poremećaja praćenih somatskim komorbiditetima” u organizaciji kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo.

Predavanje je održala prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje OJ DZ Centar.

Edukaciji su prisustvovala 34 uposlenika iz različitih zdravstvenih službi OJ Centar, koji su predavanje dr. Hižar ocijenili visokom ocjenom 4,95 uz komentare da je predavanje bilo veoma korisno i zanimljivo i da je uključivalo dosta primjera iz prakse.

CENTAR ZA NNID

Započeo novi ciklus PAT edukacije u JUDZKS

1. novembra 2018. godine, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo započeo je novi ciklus dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT).

Polaznicima edukacije obratili su se koordinator Centra za NNID, doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, generalni direktor JUDZKS, mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić i predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Vildana Doder, pomoćnica ministra, koji su svim učesnicima zaželjeli uspješan rad, naglasivši značaj porodične medicine u zdravstvenom sistemu BiH, kao i značaj cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Edukacija se realizira u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (Sl. novine FBiH, 59/11) i predstavlja “organizovani oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanja doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.”

Edukacija se organizuje za ljekare i medicinske sestre/tehničare JUDZKS, kao i uposlenike drugih zdravstvenih ustanova.

Edukativne timove čine:

 1. Doc.dr.prim. Zaim Jatić i Advija Čustović, dipl. med. sestra;
 2. Doc.dr. Amira Skopljak i Zineta Mulaosmanović, mr.oec.dipl. med. sestra;
 3. Mr.sci.dr.prim. Amela Kečo i Emina Bajramović, dipl. med. sestra;
 4. Mr.sci.dr. Nataša Trifunović i Mirsada Sadiković, dipl. med. sestra;
 5. Dr. Hasiba Erkočević i Kovač Jasna, dipl. med. sestra.

Plan edukacije uključuje teoretski i praktični dio, svaki u trajanju od po 120 sati, kao i rad sa mentorima u trajanju od 15 sati, nakon čega će biti realiziran ispit za polaznike edukacije.

CENTAR ZA NASTAVNU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST